Navigácia

6442 K obchodný pracovník

4-ročný študijný odbor končiaci maturitnou skúškou a výučným listom

Absolvent študijného odboru 6442 K obchodný pracovník vie aplikovať zákonitosti fungovania ekonomiky v podmienkach voľného trhu, má základné vedomosti z marketingu, propagácie a reklamných akcií, výskumu trhu, poskytovania služieb zákazníkom, odborných a poradenských služieb, ovláda zásady administratívnych prác v predajni, pozná príslušné predpisy o nákupe a predaji, reklamačný poriadok, zákon o ochrane spotrebiteľa a ostatné právne predpisy, má základné vedomosti z jednoduchého a podvojného účtovníctva, daňovníctva, poisťovníctva a základné vedomosti z obchodného práva, ovláda prácu na počítači, registračnú pokladnicu a inú techniku v obchode, ovláda práce spojené s objednávaním, prebierkou, uskladňovaním, ošetrovaním a prípravou tovaru na predaj, okrem odborných vedomostí a zručností má absolvent vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu úplného stredného odborného vzdelania.

Absolventi, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, majú možnosť ďalšieho vzdelávania rovnocenne s absolventmi iných škôl, vrátane štúdia na vysokých školách.

Pracovné uplatnenie absolventa tohto študijného odboru je v oblasti obchodno-prevádzkových funkcií ako predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky, vedúci predaja, kontrolór kvality, skladník, pracovník marketingu, pracovník v logistike a distribúcii ako aj v iných funkciách, ktoré vyžadujú úplné stredné odborné vzdelanie.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria