Navigácia

Vybavovanie sťažností a podnetov

Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany prijíma, eviduje, vybavuje a kontroluje vybavovanie sťažností a podnetov. Sťažnosti sa riešia podľa postupu určeného zákonom NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a smernicou o podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností podaných v SOŠ obchodu a služieb v Topoľčanoch.

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby ktorým,

  • sa domáha ochrany svojich práv, resp. práv svojho dieťaťa alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, 
  • upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstraňovanie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.


Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Sťažnosť môže byť podaná:

  • písomne v listinnej podobe doručená osobne na sekretariát školy alebo poštou na: Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany,
  • elektronickou poštou na sosoasto@sosoasto.sk (sťažovateľ ju musí do 5 dní potvrdiť podpisom).

 

Lehota na vybavenie sťažnosti:

Subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľ školy lehotu pred jej uplynutím predĺžiť o 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu oznámi.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria