Navigácia

6444 H čašník, servírka

3-ročný učebný odbor končiaci záverečnou skúškou a výučným listom

Absolvent učebného odboru 6444 H čašník, servírka  je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako samostatne zárobkovo činná osoba. Absolvent ovláda práce spojené s technikou obsluhy, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby,  zásady uplatňovania gastronomických pravidiel,  základné receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent je kvalifikovaný odborník a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania. Môže vykonávať funkciu čašníka – servírky v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent vie používať racionálne metódy práce, získané vedomosti a zručnosti, vie cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria