Navigácia

6445 H kuchár, kuchárka

3-ročný učebný odbor končiaci záverečnou skúškou a výučným listom

Absolvent učebného odboru 6445 H kuchár, kuchárka je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako samostatne zárobkovo činná osoba. Absolvent ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál.  Ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent je kvalifikovaný odborník a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania. Môže vykonávať funkciu kuchára v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent vie používať racionálne metódy práce, získané vedomosti a zručnosti, vie cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria