Navigácia

História školy

Ak by sme mali zmapovať históriu našej školy dôkladne, narazili by sme na spojitosť so židovskou náboženskou obcou v Topoľčanoch. Naša škola totiž vznikla práve v priestoroch Novej synagógy zvanej tiež Veľký židovský kostol. Bola to zďaleka viditeľná majestátna budova v neoklasicistickom slohu vyprojektovaná topoľčianskym staviteľom a architektom Bilikom. Slúžila ako duchovné centrum židovskej obce a jej náboženského života. Priestorná modlitebná sála, ktorá tvorila dominujúci priestor synagógy, mala rozmery 40 x 20 metrov. Bohoslužobná funkcia udávala architektonický ráz celej stavbe. Stĺpy hlavnej siene niesli ženské oddelenie, ktoré z troch strán obklopovalo sálu. V hornom poschodí bola kancelária obce a tam sa konali zasadnutia predstavenstva. Topoľčianska Nová synagóga bola považovaná za jednu z najdôležitejších stavieb tohto druhu na území Slovenska, boli v nej uložené aj rozličné kultové predmety a cenné zvitky Tóry (Svätého písma). Začali ju stavať koncom 19. storočia a vysvätili ju v roku 1900. Svojmu cieľu slúžila až do odvlečenia posledných Židov z Topoľčian v r. 1944. Potom v nej bol uskladnený zhabaný židovský majetok. Pozostalí, čo sa po vojne vrátili do mesta, našli namiesto synagógy len zdemolovanú ruinu. O jej zničení kolujú rozličné verzie. Niektoré tvrdia, že ju zničili Nemci pred ústupom z mesta, podľa iných ju úmyselne podpálili neznámi páchatelia. Pamiatkou na prenasledovanie a násilnú deportáciu Židov z Topoľčian v rokoch 1942 – 1945 je pamätná tabuľa vo vestibule našej školy, ktorá bola slávnostne odhalená v novembri roku 1998. Toľko k najstaršej histórii.

Po vojne už budova neslúžila na náboženské účely a chátrala. Od 50-tych rokov budova slúžila OTEX-u ako veľkoobchodný sklad. Začiatkom 80-tych rokov sa uskutočnila rekonštrukcia budovy a renovácia vnútorných priestorov, čím z nej vznikla škola – SOU obchodné. Stalo sa tak zriaďovacou listinou zo dňa 1.7.1983. Zriaďovateľom bolo GR OTEX Bratislava. Slávnostné otvorenie SOU obchodného sa uskutočnilo 30. augusta 1983, a to symbolickým prestrihnutím pásky vtedajším ministrom obchodu. Slávnostné otvorenie školského roka 1983/84 sa konalo dňa 1.9.1983 v miestnom Spoločenskom dome za prítomnosti žiakov a pedagogického zboru. K prítomným prehovoril prvý riaditeľ školy, PaedDr. Bohumil Slovák.

Keďže škola mala pôsobnosť pre celý Západoslovenský kraj, prijala aj veľa študentov z iných okresov. Na ubytovacie účely boli preto využité voľné kapacity hotela Stred, ktorý sa tak stal Domovom mládeže pre 364 žiakov, prevažne dievčat zo Západoslovenského kraja.

Významným dňom v histórii našej školy bol 18. december 1984, kedy prvých 117 absolventov prevzalo výučné listy. Prvými žiakmi našej školy boli prevažne dievčatá, ktoré študovali v učebnom odbore predavač so zameraním na textil a odievanie.

Odvtedy škola prešla viacerými zmenami. Menili sa zriaďovatelia. V rokoch 1983 - 1990 bolo zriaďovateľom GR OTEX Bratislava. V rokoch 1990 - 1991 sme patrili pod IVV POCR Nitra a neskôr pod MOCR SR Bratislava. Od 20.10.1992 bolo zriaďovateľom MH SR Bratislava. V súčasnosti je v rámci reformy zriaďovateľom našej školy s platnosťou od 1.7.2002 Nitriansky samosprávny kraj.

Pribudli aj učebné odbory. Od roku 1985 sa vyučoval okrem učebného odboru predavač aj trojročný učebný odbor operátor skladovania. Od roku 1992 sa otvorili učebné odbory aranžér, kuchár čašník. V rovnakom roku bol taktiež otvorený štvorročný odbor obchodný pracovník, ku ktorému pribudol v školskom roku ďalší študijný odbor s názvom pracovník marketingu. Určitú dobu existovalo pri SOUo aj niekoľko tried Dievčenskej školy. Absolventi učebných odborov mohli pokračovať v nadstavbovom štúdiu, ktoré končilo maturitou.

V školskom roku 2006/2007 pribudol aj ďalší študijný odbor s názvom škola podnikania a v školskom roku 2008/2009 aj hotelová akadémia. Vtedajší názov školy už priamo nevystihoval štruktúru našich odborov, preto sa škola k 1.9.2007 premenovala na Združenú strednú školu, T. Vansovej 2, Topoľčany a o rok neskôr k 1.9.2008 na Strednú odbornú školu, T. Vansovej 2, Topoľčany. Súčasný názov Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany dostala škola k 1.9. 2009.

Prestavba školy sa udiala aj v inej oblasti. Jej výsledkom bolo v roku 1989 odovzdanie novej prístavby školy s modernými učebňami, kabinetmi a priestrannou telocvičňou. V budove školy vznikol bufet, ktorý prevádzkujú žiaci. V domove mládeže sa postupne vytvárali podmienky pre rozšírenie kapacity jedálne a bola prebudovaná aj kuchyňa. V roku 1995 bola v priestoroch Domova mládeže otvorená žiacka reštaurácia, neskôr žiacka predajňa a učebne pre aranžérov. Škola aj v súčasnosti prevádzkuje školský internát, školskú jedáleň i žiacku reštauráciu, kde majú žiaci možnosť celodenného stravovania aj ubytovania, ale vzhľadom k zníženiu počtu ubytovaných študentov začala poskytovať možnosť ubytovania a stravovania širšej verejnosti, a to počas školského roka aj počas prázdnin. Taktiež umožňuje dočasný prenájom priestorov pre organizácie, súkromné firmy a podnikateľov. Veľká jedáleň je obľúbeným miestom na konanie svadobných hostín a stužkových slávností.

PaedDr. Bohumil Slovák zastával funkciu riaditeľa SOUo od roku 1983 a svoje pôsobenie ukončil v školskom roku 1998/99 odchodom do dôchodku. Zomrel krátko po tom, 3. januára 2001. Do funkcie nového riaditeľa nastúpil v školskom roku 1999/2000 Mgr. Milan Naňo a súčasný riaditeľ Mgr. Tomáš Lacika nastúpil do funkcie v roku 2023.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria