Navigácia

6405 K pracovník marketingu

4-ročný študijný odbor končiaci maturitnou skúškou

Absolvent študijného odboru 6405 K pracovník marketingu je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním. Je pripravený vykonávať odborné činnosti súvisiace s praktickým marketingom a schopný vykonávať i práce súvisiace  s riadením a organizovaním. Pozná spôsob odbytu produktov a  činnosti súvisiace s obchodom, reklamou, výskumom trhu, propagáciou,  prezentáciou firiem v hospodárskej súťaži a poskytovaním služieb v cestovnom ruchu. Dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu. Vie využívať výsledky prieskumu trhu. Ovláda hospodársku korešpondenciu, obsluhu, využitie informačných technológií a základy účtovnej evidencie. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností  získal  absolvent široký odborný profil s dostatočnou adaptabilitou  na príbuzné odbory a  schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva. Je schopný pracovať samostatne, aj v tíme. Absolvent vie používať racionálne metódy práce a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti.  Okrem uvedených uplatnení  študijný odbor pripravil žiaka  na štúdium na vysokých školách.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria