Navigácia

Školský internát

Školský internát pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany
sídlo: Mudroňova 2, Topoľčany

Tel. kontakt: 038 / 762 95 46

V prípade záujmu o ubytovanie v školskom internáte pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany so sídlom Mudroňova 2, Topoľčany Vás prosíme o vyplnenie nasledovnej žiadosti a poslanie mailom na sosoasto@sosoasto.sk alebo na adresu školy: SOŠ obchodu a služieb, T .Vansovej 2, 95501 Topoľčany.

Ďakujeme

Žiadosť o prijatie do internátu

 

         Školský internát bol zriadený k 1.7.1983 a odvtedy nepretržite poskytuje ubytovanie, stravovanie, vzdelávanie a výchovu rôznemu počtu študentov. V súčasnosti sú na internáte ubytovaní študenti zo siedmich škôl mesta Topoľčany.

Mottom našej práce je: „Nemôžeme všetkých žiakov naučiť všetko, ale môžeme sa snažiť v priebehu celého výchovného dňa, vo všetkých činnostiach a situáciách, ktoré sa naskytnú, vychovať z nich ľudí vzdelaných, inteligentných a úspešných.“

Ciele a poslanie výchovy mimo vyučovania

 • rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi vychovávateľom – žiakom – rodičom
 • rozvíjať tímovú spoluprácu medzi ubytovanými žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti z úspechov
 • vytvárať pre žiakov prostredie založené na tvorivo-humán-nom a poznatkovo-hodnotovom prístupe k učeniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka
 • viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadrovaniu svojich názorov
 • presadzovať zdravý životný štýl
 • ponúkať širokú škálu športových, vedomostných a voľno-časových aktivít
 • vytvárať prostredie podobné rodinnému prostrediu
 • vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám, ako je úcta a dôvera, sloboda, zodpovednosť a spolupráca
 • podporovať špecifické záujmy, schopnosti a nadanie žiakov

Vedenie internátu i vychovávatelia sú maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany ubytovaných aj ich rodičov. Pravidelne sa uskutočňujú Dni otvorených dverí pre rodičov, učiteľov a priateľov nášho školského zariadenia. V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti školský internát úzko spolupracuje prostredníctvom besied, prezentácií, prednášok a konzultácií s ďalšími partnermi v meste: s Centrom voľného času, s mestskou políciou, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, s okresným súdom, úradom práce, okresnou knižnicou a ďalšími organizáciami.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2
 • 038 762 95 35

Fotogaléria