Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Novinky

 • Ministerstvo školstva vydalo 16. 6. 2020 usmernenie, podľa ktorého stredné školy budú otvorené

  od 29. júna 2020.

  Naša škola bude mať organizáciu práce žiakov v tieto dni nasledovne:

  29. 6. – žiaci sú škole v čase od 8.00 do 12.00 – odovzdávanie učebníc, upratovanie tried a šatní,...

  30. 6. – 9.00 odovzdávanie vysvedčení

  Je nevyhnutné, aby všetci žiaci prišli odovzdať učebnice. Je potrebné doniesť zákonným zástupcom podpísané nasledovné Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka

 • V prípade záujmu o ubytovanie v školskom internáte pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany so sídlom Mudroňova 2, Topoľčany Vás prosíme o vyplnenie nasledovnej žiadosti a poslanie mailom na sosoasto@sosoasto.sk alebo na adresu školy: SOŠ obchodu a služieb, T .Vansovej 2, 95501 Topoľčany. Voľné miesta sú už iba pre dievčatá.

  Ďakujeme

 • ROZHODNUTIE
  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020
  s účinnosťou od 1. júna 2020

  obnovuje školské vyučovanie v stredných školách na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania.

 • Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že prihlášky na štúdium je možné posielať aj elektronicky prostredníctvom EduPage.

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Fotogaléria