Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Deň otvorených dverí

  Srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov na

  Deň otvorených dverí,

  ktorý sa uskutoční dňa  13. decembra 2022 od 8.00 hod. do 13.00 hod.

  v budove školy a Školského internátu, Mudroňova 2, Topoľčany.

 • Informácia pre stravníkov v školskej jedálni

  Oznamujeme stravníkom, že dňa 16.12.2022 bude školská jedáleň z technických príčin zatvorená. Výnimku tvoria ubytovaní žiaci, ktorým bude pri raňajkách podaný balíček. Všetci ostatní žiaci sú na tento deň odhlásení.

  MŠVVaŠ SR s účinnosťou od dňa 1.1.2023  mení  finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov.

  V našom zariadení sme určili 4 stupeň finančného pásma pre jednotlivé kategórie stravníkov čím sa mení výška mesačného  stravného /paušálne/  nasledovne

  • obed stravníci do 15 rokov                        42 eur
  • obed stravníci do 19 rokov                        46 eur
  • poldenná strava ubytovaní /R,V/               78 eur                 
  • celodenná strava ubytovaní /R,O,V/        124 eur   

       Ubytovaní žiaci sa môžu od 1.1.2023 odhlasovať resp. prihlasovať na stravu aj jednotlivo podľa potreby  – to znamená samostatne raňajky, obedy, večere čo doteraz nebolo umožnené.  Samozrejme v rámci toho na akú stravu sa v prihláške na stravovanie prihlásili – teda poldenní raňajky a večere, celodenní raňajky, obedy, večere.  Zároveň ich žiadam aby túto možnosť  zodpovedne využívali, aby sme predišli zbytočnému plytvaniu potravinami.

  V uvedenej finančnej čiastke je uvedená iba hodnota potravín, nakoľko príspevok na režijne náklady si naša organizácia neuplatňuje.

       Spôsob platby zostáva nezmenení  - teda paušálne platobným príkazom. To znamená, že v decembri sa vykoná úhrada na mesiac január už podľa nového stanoveného finančného pásma. Zároveň týmto  žiadam všetkých rodičov aby dodržiavali termíny aj spôsob platby. V prípade nejakých nejasností  ma prosím  môžete kontaktovať.

       Vyúčtovanie preplatkov za obdobie od 1.9.2022 do 23.12.2022  sa uskutoční  začiatkom  januára 2023 /po ukončení kalendárneho roku/ na účty, z ktorých bolo stravné  platené.

  Ďakujem                        

                                                                                                vedúca školskej jedálne

 • Počet žiakov v jednotlivých odboroch pre prvý ročník 2023/2024

  Schválený najvyšší počet žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024:

  6323 K hotelová akadémia: 18

  6405 K pracovník marketingu: 12

  6444 K čašník, servírka: 8

  6445 K kuchár: 8

  6444 H čašník, servírka: 10

  6445 H kuchár: 8

   

 • ISIC karty

  ISIC karty

  Naša škola umožňuje objednávať medzinárodné preukazy pre žiakov ISIC/EURO< 26. Preukazy možno využiť na zľavy na dopravu, pri nakupovaní, v kinách, pri cestovaní ... Všetky informácie o zľavách nájdete na www.isic.sk. Cena za vydanie preukazu pre žiakov je 20 eur. Platí jeden školský rok. Nasledujúci rok sa iba obnoví platnosť kúpou známky v hodnote 10 eur. 

  V nasledovnom letáčiku nájdete všetky informácie, aký je postup pri objednávaní preukazov:

 • Otvorenie školského roka 2022/2023

  Začiatok nového školského roka sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 od 8. hodiny podľa priloženého harmonogramu v triedach pod vedením triednych učiteľov. Triedni učitelia v prvom ročníku budú svojich žiakov čakať pri vstupe do budovy školy.

  Zoznamy žiakov do prvého ročníka budú zverejnené na vchodových dverách školy.

  Všetci žiaci školy sú povinní priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti na Covid-19. Zverejňujeme aj podmienky vstupu do objektu školy.

 • Otvorenie školského internátu

  Nástup do školského internátu je od 4. 9. 2022 od 15:00 hod. do 20:00 hod. Všetci žiaci sú povinní priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti na Covid-19.

  Prikladáme aj informácie a pokyny o nástupe žiakov do školského internátu, potvrdenie od lekára.

 • Nový stravovací systém

  Oznamujeme stravníkom, že SOŠ obchodu a služieb T. Vansovej 2 Topoľčany prechádza v školskom roku 2022/2023 na nový stravovací systém formou čipových kľúčeniek.  Žiaci sa budú na stravu prihlasovať a odhlasovať online prostredníctvom školskej stránky alebo aplikácie a to vždy jeden pracovný  deň vopred do 13.00 hod.

  Predaj čipových kľúčeniek v hodnote 4,80 eur sa bude uskutočňovať od 22.8.2022 v kancelárii vedúcej školskej jedálne v čase od 8.00 do 14.00 hod. Zároveň žiadame všetkých záujemcov, aby si priniesli so sebou vyplnenú a podpísanú prihlášku na stravovanie, v ktorej sú uvedené  všetky potrebné  informácie. Formulár tlačiva prihlášky na stravovanie nájdete na našej školskej web stránke v sekcií školská jedáleň. Zároveň chcem požiadať záujemcov o stravovanie v školskom roku 2022/23 o zaslanie vyplnenej prihlášky už v priebehu letných prázdnin na mailovú adresu eva.bekova@sosoasto.sk, z dôvodu prvotného nahrávania údajov do stravovacieho systému.

  Originál prihlášky s podpisom zákonného zástupcu odovzdá každý stravník pri zakúpení čipovej kľúčenky.

  Ďalšie pre Vás potrebné informácie budeme zverejňovať na našej stránke.

  Beková Eva, vedúca ŠJ

 • Zahraničná spolupráca so spoločnosťou Algoos

  V školskom roku 2021/2022 naša škola začala spoluprácu so spoločnosťou Algoos, ktorá umožňuje našim študentom absolvovať zahraničnú prax v oblasti gastronómie a cestovného ruchu. Od 1.júna 2022 vycestovali na Cyprus, kde majú možnosť nadobudnúť nové pracovné skúsenosti v luxusných rezortoch na cyperskom pobreží. Dĺžka praxe je 4 mesiace a po úspešnom absolvovaní pohovorov mali možnosť vybrať si z rôznych pracovných pozícií ako barman, kuchár, obsluha v reštaurácii. 

  Pridanou hodnotou je zlepšenie ich jazykových zručností a spoznanie novej kultúry. Držíme im palce a dúfame, že sa vrátia plní pozitívnych dojmov a nových skúseností. 

 • Počet voľných miest pre 2. kolo prijímacích skúšok

  Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium,  ktorí nie sú prijatí ani na jednu strednú školu, že sa na našej škole 21. 6. 2022 uskutoční 

  2. kolo prijímacích skúšok

  Počet voľných miest pre jednotlivé odbory:

  6323 K hotelová akadémia - 5

  6405 K pracovník marketingu - 11

  6444 K čašník, servírka - 2

  6445 K kuchár - 1

  6444 H čašník, servírka - 1

  6445 H kuchár - 1

 • Ubytovanie osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine

  Kontaktnou osobou v súvislosti s ubytovaním osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine v školskom internáte našej školy je p. Katrák - tel.: 0903 733 832

 • Podmienky prijatia uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023

 • NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 2022/2023

  Vážení záujemcovia o nadstavbové štúdium. V nasledujúcom školskom roku 2022/2023 otvárame 2 triedy dvojročného študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách ukončeného maturitnou skúškou. Prijímacie skúšky sa konať nebudú. Prihlasovať na štúdium sa dá elektronicky. Formulár nájdete v ľavom menu "Prihláška na nadstavbové štúdium 2022/2023." 

 • Študijné a učebné odbory otvárané v šk. roku 2022/23

 • Nástup do školy 10.1.2022

  Vyučovanie po Vianočných prázdninách začína v pondelok 10.1.2022 podľa párneho týždňa v rozvrhu. Všetci žiaci musia odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo si môžete vytlačiť a vypísať ručne, alebo je možné toto vyhlásenie podať elektronicky cez Edupage (pri žiakoch, ktorí nemajú 18 rokov podáva vyhlásenie rodič cez rodičovské konto Edupage). Na tomto odkaze nájdete návod, ako podať Vyhlásenie cez aplikáciu Edupage, prípadne po prihlásení sa na webstránku školy:

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti Edupage - návod

 • Oznam pre stravovaných žiakov Gymnázia, SOŠ, Konzervatória

  Šeky na stravu za január 2022 si môžu žiaci vyzdvihnúť od 3.1.2022. V šekoch za január 2022 budú odrátané preplatky za stravu za november a december 2021. Školská jedáleň bude znova otvorená od 11.1.2022 pre žiakov, ktorí budú mať vybrané a zaplatené šeky.

 • Odovzdávanie antigénových samostestov

  Vážení rodičia neplnoletých žiakov,

  v dňoch 9.9.2021 - 10.9.2021 v čase 8:00 - 14:00 hod. si môžete pri hlavnom vchode školy od triedneho učiteľa prevziať samotesty, o ktoré ste prejavili záujem pre samotestovanie Vášho dieťaťa.

  Zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak pri preberaní samotestov podpisuje „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

   

 • Nástup do školy

  Otvorenie školského roka 2021/2022

  Otvorenie nového školského roka sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 od 8. hodiny podľa priloženého harmonogramu v triedach pod vedením triednych učiteľov. Triedni učitelia prvých ročníkov budú svojich žiakov čakať pri vstupe do budovy školy.

  Zoznamy žiakov prvého ročníka budú zverejnené na vchodových dverách školy. Počas pobytu v priestoroch školy sa žiaci pohybujú v rúškach a pri vstupe do budovy sú povinní použiť dezinfekciu rúk. Každý žiak musí mať minimálne 1 náhradné rúško, hygienické vreckovky a vlastné pero.

  Všetci žiaci školy sú povinní priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti na Covid-19. Zverejňujeme aj podmienky vstupu do objektu školy.

  Tlačivá si môžete vyzdvihnúť aj na vrátnici školy.

   

  Otvorenie školského internátu

  Nástup do školského internátu je od 1. 9. 2021 od 15:00 hod. do 21:00 hod. Všetci žiaci sú povinní priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti na Covid-19.

  Prikladáme aj informácie a pokyny o nástupe žiakov do školského internátu, potvrdenie od lekáraoznámenie o výnimke z karantény.

   

 • Oznam pre stravníkov pre šk. rok 2021/22

  Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb oznamuje, že stravovanie všetkých prihlásených študentov vrátane ubytovaných začína od pondelka 6.9.2021. Šeky si môžu vyzdvihnúť v pokladni v budove Školského internátu u pani Paškovej už od 30.8.2021.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Fotogaléria