Navigácia

6329 M 01 Obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy

4-ročný študijný odbor končiaci maturitnou skúškou

Absolvent študijného odboru 6329 M 01 Obchodné a informačné  služby je schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu. Získa také schopnosti a vedomosti a flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie vo výrobných podnikoch, v domácom a medzinárodnom obchode, štátnej správe, samospráve a mimovládnych organizáciách. Je schopný komunikovať v 2 cudzích jazykoch – anglickom a nemeckom tak, aby bol pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov aj v cudzom jazyku. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške a má možnosť pomaturitného štúdia alebo ďalšieho vzdelávania na vyššej odbornej škole a vysokej škole.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria