Navigácia

2-ročné nadstavbové štúdium končiace maturitnou skúškou

Absolvent  študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách si počas štúdia prehĺbi a rozšíri odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore. Je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov. Je schopný samostatne podnikať.
Absolvent vie používať racionálne metódy práce a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Je pripravený na okamžitý vstup do praxe. Dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v príbuzných odboroch pomaturitného štúdia a v štúdiu na vysokej škole.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria