Navigácia

Prenájom priestorov

SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany, 955 01,
v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z.
o majetku VÚC v znení neskorších predpisov,

 

zverejňuje zámer prenajať časť priestorov v budove ŠI,

 

s.č. 2392, s výmerami 88,40 m2 (v tom18 m2 ostatné priestory).
 

Priestory sú vhodné ako kancelárske účely,
poskytovanie služieb, s dobou nájmu na neurčito,
s cenou ročného nájmu minimálne 62,-€/m2
kancelárske, 14,20-€/ m2 ostatné.


K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou
v zmysle z § 9a odst.6 a 7 zák.č. 446/2001 Z.z. o majetku výšších
územných celkov v znení nesk.predpisov.


V prípade záujmu Vaše cenové ponuky posielajte
na adresu školy do 10.1.2022 do 14,00 hod.
v označenej obálke: “NÁJOM - neotvárať“


Termín obhliadky:
od 3.1.2022 – 7.1.2022 v čase od 7,00 hod. do 14,00 hod.


Organizácia si vyhradzuje právo odmietnúť ponuky, v prípade
potreby použitia priestorov pre vlastné školské účely.
Bližšie inf. na tel. č. 037/5323087 kl.15.,
a na úradnej tabuli školy.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria