Navigácia

Prenájom priestorov

OZNAM

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

 

v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

 

1. v budove Školského internátu, súp. č.2,  na parc. č.19,21/3, na ulici Mudroňa  č.2 , katastrálne územie Topoľčany,  o výmere 41,20 m2 /z toho 6  m2 – ostatné prísl. Priestory sú vhodné  ako kancelárske, poskytovanie služieb.

Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 2576.

 

doba nájmu :  na dobu neurčitú

cena nájmu minimálne vo výške : 61,74 €/m2 ročne kancelárie, 13,28€/m2

 

 

 2. k žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov

 

3. Termín obhliadky:

 

Od 23.8.2019  – 6.9.2019 v čase od 7,00 hod. do 14.00 hod.

Organizácia si vyhradzuje   právo  odmietnuť ponuky, v prípade potreby použitia priestorov pre vlastné školské účely.

 

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 7.9.2019 do 14,00 hod.  na adresu:

SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany v označenej obálke:

„NÁJOM - neotvárať“

 

Bližšie informácie na tel. čís. 037/5323087 kl. 15

Kontaktná osoba: p. Mrižová

 

Dátum zverejnenia: 20.8. 2019

 

Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 7.9. 2019 do 14,00 hod.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria