Navigácia

Projekty

Inováciou vzdelávania bližšie k praxi

Stredná odborná škola obchodu a služieb T.Vansovej 2, Topoľčany sa od začiatku októbra 2010 zapojila do projektu v rámci Operačného programu VZDELÁVANIE.

Názov projektu: Inováciou vzdelávania bližšie k praxi
Celkové výdavky projektu (EUR): 219 177,75
Požadovaná výška NFP (EUR): 208 218,86
Trvanie projektu (mesiace) 24 mesiacov (10/2010 - 01/2013)
Spolufinancovanie: 5%
Celkové výdavky - skutočný stav 193 705,01


„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

Ciele projektu

  • Skvalitniť vzdelávanie a prispôsobiť zručnosti absolventov SOŠ obchodu a služieb potrebám praxe a systému ďalšieho vzdelávania prostredníctvom inovovaného ŠkVP.
  • Zvýšiť pripravenosť študentov pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti prostredníctvom inovácie obsahu a metód odbornej prípravy.
  • Adaptácia pedagogických zamestnancov na nové potreby, podmienky a možnosti odbornej prípravy študentov. Posilnenie odborných znalostí a zručností učiteľov.
  • Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Popis aktivít

Aktivita je zameraná na zmenu obsahu, foriem a metód výučby odborných predmetov a cudzích jazykov. Ide o modernizáciu, inováciu a skvalitnenie vyučovania s využitím IT, ktoré má prispieť k lepšej pripravenosti absolventov pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti, ako aj pre nadväzujúce štúdium na vysokej škole.

V súčasnej dobe sú pre prax i život nevyhnutné dostatočné odborné vedomosti, zručnosti z oblasti ovládania a práce s IKT a jazykové znalosti. Preto chceme pomocou realizácie projektu dosiahnuť, aby sa naši absolventi mohli stať vyhľadávanými a pripravenými zvládnuť náročné potreby praxe.

proj06proj05

proj01proj02proj04proj03

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria