Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Administratíva cestovnej kancelárie ACK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná chémia ACH
Aplikovaná informatika API
Aranžovanie ARA
Bankovníctvo pre podnikateľov BPP
Biológia BIO
Cestovný ruch CER
Cvičenia k hotelovému a gastronomickému manažmentu HGMc
Cvičenia z techniky obsluhy TEOc
Cvičenia z technológie TECHc
Cvičenia z účtovníctva CVU
Dane pre podnikateľov DPP
Daňovníctvo DAN
Dejepis DEJ
Dejiny umelecko-remeselnej práce DUR
Dizajn a modelovanie DIM
Ekológia EKO
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomické cvičenia v cvičnej firme ECC
Ekonomické cvičenia vo vybranej firme ECV
Ekonomika EKN
Ekonomika a organizácia EOR
Ekonomika a riadenie EKR
Ekonomika prevádzky EKP
Estetická a spoločenská výchova ESV
Estetická výchova ESV
Etická náuka ETN
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Gastronomy Deutsch GAD
Gastronomy English GAE
Geografia GEO
Geografia cestovného ruchu GCR
Hospodárska geografia HOG
Hospodárska korešpondencia HOK
Hospodárske písomnosti a účtovníctvo HPU
Hospodárske právo HOP
Hospodárske výpočty HOV
Hotelové služby HOS
Hotelový a gastronomický manažment HGM
Chémia CHEM
IKT v hotelierstve IKT
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Manažment MAN
Manažment podnikov cestovného ruchu MPC
Manažment podnikov v cestovnom ruchu MPV
Manažment v spoločnom stravovaní MSS
Marketing MKT
Matematika MAT
Medzinárodné hospodárske vzťahy MHV
Medzinárodný obchod MEO
Náboženská výchova NAV
Náboženstvo NAB
Náuka o potravinách NAP
Náuka o spoločnosti NAS
Náuka o výžive NOV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Obchodná administratíva OBA
Obchodná prevádzka OBP
Obchodné a medzinárodné právo OMP
Odborná prax ODP
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik ODV
Personalistika PER
Podnikanie POD
Podnikanie a drobné podnikanie PDP
Podnikateľská analýza POA
Podnikateľská komunikácia POK
Podnikové financie POF
Poisťovníctvo pre podnikateľov POP
Poradenstvo pre podnikateľov PPP
Potraviny a výživa POV
Praktická časť odbornej zložky PCOZ
Právna náuka PRN
Prax PRA
Prevádzka obchodu PRO
Propagácia a aranžovanie PAR
Propagácia a reklama PRR
Propagácia v obchode PVO
Protokol a etika podnikania PEP
Psychológia práce PSP
Psychológia práce a trhu PPT
Regionálna gastronómia REG
Ruský jazyk RUJ
Seminár z informatiky SEI
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Služby a cestovný ruch SCR
Služby cestovného ruchu SCR
Služby v medzinárodnom obchode SMO
Sociálna komunikácia SOK
Sociálna psychológia SOP
Spoločenská komunikácia SPK
Spoločenská výchova SPV
Správanie SPR
Sprievodcovská činnosť SPC
Stolovanie STO
Špeciálna obsluha SPO
Technika administratívy TEA
Technika obsluhy TEO
Technika prevádzky TEP
Technika služieb v cestovnom ruchu TSC
Technológia TECH
Technológia prípravy pokrmov TPP
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TCOZ
Tovaroznalectvo TOV
Triednická hodina TRH
Účtovníctvo UCT
Účtovníctvo a štatistika UCS
Účtovníctvo I UC1
Účtovníctvo II UC2
Úvod do sveta práce USP
Výchova k podnikaniu VYP
Základy ekológie ZAE
Základy fotografovania ZAF
Základy podnikania ZPO
Zariadenia závodov ZAZ
Zariadenie prevádzok ZAP

© aScAgenda 2022.0.1321 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.01.2022

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria