Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika API
Cestovný ruch CER
Cvičenia k hotelovému a gastronomickému manažmentu HGMc
Dejepis DEJ
Ekonomické cvičenia v cvičnej firme ECC
Ekonomické cvičenia vo vybranej firme ECV
Ekonomika EKN
Ekonomika prevádzky EKP
Etická výchova ETV
Geografia cestovného ruchu GCR
Hotelový a gastronomický manažment HGM
Chémia CHEM
IKT v hotelierstve IKT
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Manažment podnikov cestovného ruchu MPC
Manažment podnikov v cestovnom ruchu MPV
Marketing MKT
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Náuka o potravinách NAP
Náuka o výžive NOV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax ODP
Odborný výcvik ODV
Podnikanie a drobné podnikanie PDP
Potraviny a výživa POV
Praktická časť odbornej zložky PCOZ
Právna náuka PRN
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Služby a cestovný ruch SCR
Služby cestovného ruchu SCR
Sociálna komunikácia SOK
Spoločenská komunikácia SPK
Správanie SPR
Sprievodcovská činnosť SPC
Stolovanie STO
Technika administratívy TEA
Technika obsluhy TEO
Technika služieb v cestovnom ruchu TSC
Technológia TECH
Technológia prípravy pokrmov TPP
Telesná a športová výchova TSV
Teoretická časť odbornej zložky TCOZ
Triednická hodina TRH
Účtovníctvo UCT
Úvod do sveta práce USP
Základy podnikania ZPO
Zariadenie prevádzok ZAP

© aScAgenda 2023.0.1380 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.10.2022

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria