Navigácia

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Od 1.3.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý  zrušil doterajší právny predpis upravujúci danú oblasť (zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  Nová legislatíva nadväzuje na doterajšiu právnu úpravu, má však snahu zaistiť prehĺbenie, rozšírenie a zefektívnenie ochrany poskytovanej oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

DEFINOVANIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Nový zákon vymedzuje základné pojmy:

 • Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.
 • Oznámenie je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba - zamestnanec dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
 • Kvalifikované oznámenie je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.
 • Závažná protispoločenská činnosť je:
  • trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
  • trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
  • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
  • správny delikt s hornou hranicou pokuty vo výške najmenej 30 000 eur.
 • Konanie v dobrej viere je konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

 

FORMA OZNÁMENIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Oznámenie protispoločenskej činnosti možno urobiť jedným z nasledovných spôsobov:

 • podaním kvalifikovaného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom; zákon taxatívne vymenúva dotknuté trestné činy:                                
  • trestné činy korupcie,
  • trestné činy verejných činiteľov,
  • trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie,
  • trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
  • trestný čin za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody nad 3 roky,
 • podaním kvalifikovaného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom - jedná sa o vybraný správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur, resp. o správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom,
 • oznámením protispoločenskej činnosti zamestnávateľovi v rámci vnútorného systému preverovania oznámení.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 ods. 4 až 7 a podľa § 11 zákona je hlavný kontrolór NSK.

MOŽNOSTI PODANIA OZNÁMENIA

 • elektronickou poštou zaslanou na adresu oznamovanie@unsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
 • poštou zaslanou na adresu Úrad NSK, hlavný kontrolór NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA NSK - NEOTVÁRAŤ“,
 • poštou zaslanou na sekretariát predsedu NSK, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK PREDSEDU NSK - NEOTVÁRAŤ“ (spôsob podania oznámenia podľa písm. C. je možné využiť len v prípade, ak oznámenie smeruje proti zodpovednej osobe).

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2
 • 038 762 95 35

Fotogaléria