Navigácia

6323 K hotelová akadémia

5-ročný študijný odbor končiaci maturitnou skúškou

Absolvent študijného odboru 6323 K hotelová akadémia je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva a  v  spoločnom stravovaní. Je schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania. Je schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získaním a  spracovaním informácií v oblasti poskytovania služieb, zásobovania a odbytu, personalistiky, vedenia administratívy, účtovníctva a rozvojových programov hotelierstva. Ovláda a využíva informačno-komunikačné technológie, základy hospodárskej korešpondencie a účtovnej evidencie, dokáže aplikovať nástroje marketingu pri realizácii podnikateľských zámerov. Je pripravený na okamžitý vstup do praxe.

Absolventi študijného odboru HA  majú dobrý teoretický základ, ktorý im umožňuje pokračovať v štúdiu na vysokých školách, najmä so zameraním na cestovný ruch, na VŠ s ekonomickým zameraním a zameraním na výživu ľudu.

Počas štúdia žiaci absolvujú prax v hotelových zariadeniach na Slovensku a v zahraničí, čo im umožní zdokonaliť sa po odbornej i jazykovej stránke. Okrem toho žiaci môžu absolvovať barmanský kurz, baristický kurz, sommeliersky kurz a získať medzinárodný certifikát, ktorý im umožní širšie uplatnenie na trhu práce nielen doma, ale i v zahraničí.  Žiaci získajú spolu s maturitným vysvedčením aj výučný list.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria