Navigácia

 • Žiadosť o prijatie do školského internátu

  V prípade záujmu o ubytovanie v školskom internáte pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany so sídlom Mudroňova 2, Topoľčany Vás prosíme o vyplnenie nasledovnej žiadosti a poslanie mailom na sosoasto@sosoasto.sk alebo na adresu školy: SOŠ obchodu a služieb, T .Vansovej 2, 95501 Topoľčany. Voľné miesta sú už iba pre dievčatá.

  Ďakujeme

 • Obnovenie vyučovania v stredných školách na účel konania komisionálnych skúšok

  ROZHODNUTIE
  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020
  s účinnosťou od 1. júna 2020

  obnovuje školské vyučovanie v stredných školách na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania.

  Postup do vyššieho ročníka:

  1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník, okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

  2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

  3. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

   

 • Prijímacie konanie 2020/2021

  Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že prihlášky na štúdium je možné posielať aj elektronicky prostredníctvom EduPage.

 • Spôsob hodnotenia jednotlivých predmetov

  Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. roku 2019/2020 riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou  dňa 29.4.2020 rozhodol o spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov na konci školského roka 2019/2020 nasledovne:

  Všetky vyučovacie predmety na koncoročnom vysvedčení budú klasifikované známkou.

 • Usmernenie k maturitným a záverečným skúškam

 • Maturitné a prijímacie skúšky 2020

  S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje
  konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie
  maturitných skúšok a záverečných skúšok.

  Bližšie informácie nájdete v nasledovnom odkaze:

 • NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 2020/2021

  Vážení záujemcovia o nadstavbové štúdium. V nasledujúcom školskom roku 2020/2021 otvárame 2 triedy dvojročného študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách ukončeného maturitnou skúškou. Prijímacie skúšky sa konať nebudú. Prihlasovať na štúdium sa dá iba elektronicky. Formulár nájdete v ľavom menu "Prihláška na nadstavbové štúdium 2020/2021." Rozhodnutie o prijatí spolu s návratkou vám pošleme poštou. Návratku treba vypísať, podpísať a zaslať obratom naspäť na adresu školy. Pri nástupe do školy v septembri treba priniesť kópie vysvedčení, vysvedčenia o záverečnej skúške, výučného listu a originál životopisu.

   

   

   

 • Rozhodnutie Ministra školstva o prerušení vyučovania

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Zároveň rozhodol o zmenách termínov prijímacích skúšok, záverečných a maturitných skúšok. Celé znenie nájdete v priloženom dokumente.

 • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

  12.03.2020

       Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

        V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.

       Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.

       V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.
       Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

       Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.

       Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).

       V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

   

 • Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

  Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní):

  1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (príloha č. 1) a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
  2. zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika),
  3. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),
  4. zdržať sa cestovania,
  5. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
  6. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
  7. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať, v mieste izolácie vnímavé osoby.

  Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi  fyzickej  osobe  karanténu,  táto  fyzická  osoba  je  karanténu  povinná  dodržiavať,   v opačnom prípade sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur. Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

  Fyzická osoba je povinná podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a poskytovať informácie dôležité  pre  epidemiologické  vyšetrenie  a  posudzovanie  ochorení  vo  vzťahu  k vykonávanej práci. Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že aj informácia týkajúca sa cestovateľskej anamnézy je dôležitá pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto informácie je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva – hrozí pokuta až do výšky 1659 eur.

   

  Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

  hlavný hygienik Slovenskej republiky

 • Schválené odbory pre školský rok 2020/21


 • Nadstavbové štúdium

  Nadstavbové štúdium

  SOŠ obchodu a služieb, T.Vansovej 2, 955 01 Topoľčany

  otvára v šk.roku 2019/2020

  NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM v dvojročnom študijnom odbore

  6403 L podnikanie v remeslách a službách

  2 triedy (60 študentov)

  končiace maturitnou skúškou.

  Štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných škôl:

  kuchár, čašník, servírka, cukrár, pekár, hostinský, mäsiar, predavač, aranžér, stolár, tesár, murár, maliar, kaderník, krajčír, tkáč, čalúnnik, obuvník, klampiar, elektromechanik, lakovník, autoopravár, inštalatér, záhradník, sklár, agromechanizátor ...

  Záujemcovia budú prijatí bez vykonania prijímacích skúšok.

  Prihlášky je možné posielať do 31.5.2019

 • Gurmánske dni

  Žiacka reštaurácia SOŠ obchodu a služieb "Mladosť" ulica Mudroňova 2, Topoľčany Vás pozýva na

  Gurmánske dni

  od 5.2.2020 do 14.2.2020

 • Deň otvorených dverí

  Srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov na

  Deň otvorených dverí,

  ktorý sa uskutoční dňa  11. decembra 2019 od 8.00 hod. do 13.00 hod.

  v budove školy a Školského internátu, Mudroňova 2, Topoľčany.

 • Zmena ceny stravných lístkov

 • Slávnostný Raut

  Dňa 15. mája 2018 si študenti 3 :B hotelovej akadémii pripravili slávnostný Raut pre pozvaných hostí a rodičov. Tejto veľmi peknej akcii predchádzala tvrdá príprava ako príprava Protokolu, prestretie miestnosti , zadováženie inventáru a surovín, príprava jedál, nápojov a samotný servis.

  Samotný študenti ukázali svoje vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas troch rokov na našej škole. Každý kto má záujem študovať na našej škole má dvere otvorené. Tešíme sa na Vás.

                                                                

  Ing. Eduard Galko, zástupca riaditeľa pre PV

 • Duálne vzdelávanie

 • GURMÁNSKE DNI

  GURMÁNSKE DNI

  Pozývame Vás na GURMÁNSKE DNI, ktoré sa uskutočnia v dňoch od

  5 - 14.2.2020

  v priestoroch Žiackej reštaurácie v internáte  MLADOSŤ

 • Darcovstvo krvi 2017

  22. november bol, ako sa už stalo u nás zvykom, v znamení pomoci iným.

  Mesto Topoľčany, Mládežnícky parlament a Slovenský červený kríž zorganizovali odber krvi pod názvom : Študentská kvapka krvi. Naša škola sa tejto humánnej akcie každoročne zúčastňuje, aby sme aj takýmto spôsobom pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú a zároveň viedli našich študentov k úcte k iným i k sebe.

  V tomto roku sa do darcovstva krvi zapojili z radov pedagógov: Ing. Beková Jana, Ing. Mgr. Vichnárová Lucia, Mgr. Viera Chudá

  Z radov žiakov: Daniela Valachová, Dionýz  Pihík, Damián Benko, Ivana Pčelárová, Daniela Karlíková, Lukáš Kramár, Roman Antalík.

  Ďakujeme, že aj takýmto spôsobom prejavujete svoju ľudskosť.

                                                                                Mgr. Viera Chudá, výchovná poradkyňa

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Fotogaléria