Navigácia

 • Výsledková listina prijímacích skúšok 2021/2022

  Na nasledujúcom odkaze nájdete poradie uchádzačov podľa kódu a počtu bodov.

 • Od 3. 5. 2021 netreba negatívny test

  Od pondelka 3. 5. 2021 sa nemusí zákonný zástupca žiaka ani žiak preukazovať v škole negatívnym testom na covid-19. 

  Potvrdenie o bezinfekčnosti podáva zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak v prípade, ak sa žiak nezúčastní vyučovania 3 a viac dní (vrátane víkendu).

 • Otvorenie školského internátu

  Od 3.5.2021 bude pre žiakov otvorený aj Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany na ulici Mudroňova 2, Topoľčany. Žiaci sa môžu ubytovať od nedele 2.5.2021 od 15:00 hod.

 • Obnovenie školského vyučovania od 26.4.2021

  Od 26.4.2021 sa v súlade s platnými pravidlami obnovuje školské vyučovanie v prezenčnej forme vo všetkých ročníkoch stredných škôl v okrese Topoľčany.

  Školy a školské zariadenia sa riadia aktuálnymi opatreniami o možnosti výučby a prevádzky a manuálom COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktoré sú na stránke MŠVVaŠ SR: 

  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/

  https://www.minedu.sk/data/att/19408.pdf

  https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia ,

  kde sú podrobne spracované základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. 

  Pre školy aj rodičov a žiakov naďalej platia aktuálne protiepidemiologické pravidlá (napr. vyhlášky ÚVZ SR č. 175 a č. 187/2021). To okrem iného znamená, že žiaci na stredných školách sú povinní nosiť rúško, žiak sa preukazuje negatívnym testom nie starším ako 7 dní bez ohľadu na farbu okresu a neplnoletý žiak predkladá negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá žiak pri vstupe do budovy spolu s negatívnym testom na covid-19, neplnoletý žiak predkladá aj negatívny test na covid-19 zákonného zástupcu. (Ak máte výsledok testu vo forme SMS, stačí ukázať SMS v mobilnom telefóne).

  Ak má rodič výnimku z testovania pripojí kópiu výnimky ako je uvedené v Pravidlách pre školy od 19. 4. 2021 https://www.minedu.sk/data/files/10495_0417_pravidla_pre_skoly.pdf

  Prilohy:

  Čestné vyhlásenie plnoletý žiak

  Čestné vyhlásenie žiak + zákonný zástupca

 • Návrat do škôl od 19.4.2021

  Na základe rozhodnutia  MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A1810 z 8. apríla 2021 o obnovení školského vyučovania od 19. apríla 2021 obnovujeme vyučovania pre žiakov končiacich ročníkov v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády SR č. 169 z 24. marca 2021 a uznesení vlády SR č. 176 z 31. marca 2021.

  Do školy od pondelku 19.4.2021 nastupujú triedy V.B a IV.C. Každý žiak sa musí preukázať negatívnym testom na COVID 19 nie starším ako 7 pracovných dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

  Vyučovanie bude prebiehať pre končiace ročníky podľa upraveného rozvrhu, v ostatných triedach naďalej prebieha dištančné vzdelávanie. 

  Mgr. Milan Naňo

  riaditeľ školy

   

 • Rozhodnutie o nekonaní maturitných skúšok 2020/2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  na základe rozhodnutia ministra školstva Vás chceme informovať, že v školskom roku 2020/2021 sa nebude konať PFIČ - písomná forma internej časti a ÚFIČ - ústna forma internej časti maturitnej skúšky.

  Známky z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky budú určené administratívne podľa Rozhodnutia ministra školstva z 22. marca 2021.

  Maturitná skúška z predmetu, na ktorú sa žiak prihlásil dobrovoľne, bude prebiehať ústnou formou, alebo žiak do 30. 4. 2021 svoje prihlásenie na dobrovoľne konanú maturitnú skúšku zruší písomne.

  Celé znenie Rozhodnutia ministra školstva je v nasledovnom odkaze.

 • Leták študijné a učebné odbory 2021/2022:

 • Výpisy známok za 1. polrok šk. roku 2020/2021

  Každý žiak dostal od triedneho učiteľa prihlasovacie údaje na stránku školy. Po prihlásení sa je možné stiahnuť si Výpis známok za 1. polrok, ktorý je náhradou polročného vysvedčenia. Rodičia tak majú možnosť získania informácií o študijnom prospechu žiaka.

 • Hodnotenie predmetu Telesná a športová výchova

  Vo vyučovacom predmete Telesná a športová výchova, v ktorom vyučovanie bolo obmedzené alebo podstatne redukované,  pedagogická rada rozhodla o nehodnotení predmetu a použiť slovné vyjadrenie „absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-a“, a takto upraviť systém hodnotenia v škole.

 • Maturita 2021

  Maturita 2021 – ZMENA!!!

  V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

  Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

  • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
  • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 
  • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

  Minsiterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzýva školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu. 

  Viac informácií nájdete TU.

 • SAMOŠTÚDIUM

  Vážení žiaci! Na základe rozhodnutia vlády SR bude škola uzatvorená až do odvolania. Záleží nám na vás a vašich vedomostiach, preto všetci učitelia budú poskytovať informácie pre svojich žiakov ohľadom samoštúdia nasledovným spôsobom: Každý pondelok si nájdete v ľavom menu v položke samoštúdium priložený dokument PDF k svojej triede, kde bude uvedené pre každý predmet, čo a akým spôsobom sa máte učiť. Niektorí ste stále v kontakte so svojimi učiteľmi a už teraz viete o úlohách. Avšak táto stránka bude slúžiť pre všetkých, ako zhrnutie toho, čo bolo dohodnuté. Verím, že toto zložité obdobie všetci zvládneme. Prajeme pevné zdravie všetkým Vám i celým Vašim rodinám! 

 • Informácie k začiatku šk.roka 2020/21

  Žiadame žiakov a zákonných zástupcov žiakov o prečítanie nasledovných informácii k začiatku šk. roka 2020/21.

  Pred nástupom do školy alebo pred ubytovaním na školskom internáte predložte vyplnené oba priložené dokumenty.

 • Nástup do školy

  Ministerstvo školstva vydalo 16. 6. 2020 usmernenie, podľa ktorého stredné školy budú otvorené

  od  29. júna 2020.

  Naša škola bude mať organizáciu práce žiakov v tieto dni nasledovne:

  29. 6. – žiaci sú škole v čase od 8.00 do 12.00 – odovzdávanie učebníc, upratovanie tried a šatní,...

  30. 6. – 9.00 odovzdávanie vysvedčení

  Je nevyhnutné, aby všetci žiaci prišli odovzdať učebnice. Je potrebné doniesť zákonným zástupcom podpísané nasledovné Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka

 • Organizačné pokyny pre slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021

 • Žiadosť o prijatie do školského internátu

  V prípade záujmu o ubytovanie v školskom internáte pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany so sídlom Mudroňova 2, Topoľčany Vás prosíme o vyplnenie nasledovnej žiadosti a poslanie mailom na sosoasto@sosoasto.sk alebo na adresu školy: SOŠ obchodu a služieb, T .Vansovej 2, 95501 Topoľčany. Voľné miesta sú už iba pre dievčatá.

  Ďakujeme

 • Obnovenie vyučovania v stredných školách na účel konania komisionálnych skúšok

  ROZHODNUTIE
  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020
  s účinnosťou od 1. júna 2020

  obnovuje školské vyučovanie v stredných školách na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania.

  Postup do vyššieho ročníka:

  1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník, okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

  2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

  3. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

   

 • Prijímacie konanie 2020/2021

  Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že prihlášky na štúdium je možné posielať aj elektronicky prostredníctvom EduPage.

 • Spôsob hodnotenia jednotlivých predmetov

  Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. roku 2019/2020 riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou  dňa 29.4.2020 rozhodol o spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov na konci školského roka 2019/2020 nasledovne:

  Všetky vyučovacie predmety na koncoročnom vysvedčení budú klasifikované známkou.

 • Usmernenie k maturitným a záverečným skúškam

 • Maturitné a prijímacie skúšky 2020

  S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje
  konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie
  maturitných skúšok a záverečných skúšok.

  Bližšie informácie nájdete v nasledovnom odkaze:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Fotogaléria